Ons aanbod voor ouders & verzorgers

Gaat het thuis, op school, bij de (sport)club of buiten met vrienden en vriendinnen niet zo lekker? Is jullie jeugdige een beetje anders? Of lukt het allemaal niet zo goed in het maatschappelijke leven? Hij of zij is niet de enige! Er zijn al veel andere jeugdigen die hun weg naar Hai-5 hebben gevonden. En dat is vaak vanuit een situatie dat ook zij zich niet happy voelen. Weet je waarom zij naar Hai-5 komen? Omdat ze zich weer ‘lekker’ willen voelen. Dat het thuis weer oké is. Dat ze weer goed kunnen meedoen op school, de club of met hun vrienden. Dat ze weer lekker in hun vel zitten en overal gewoon weer mee kunnen doen.

Samen met jullie, jullie jeugdige, het gezin en het netwerk van mensen en organisaties rondom jullie jeugdige gaan we aan de slag. We gaan samen ontdekken wat jouw jeugdige cool, leuk of interessant vindt. Wat hij heel erg goed kan. Of wat hij graag wil ontwikkelen. Samen gaan wij ontdekken wat jullie jeugdige uniek maakt. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat hij weer gewoon kan meedoen in zijn omgeving: thuis, op school, bij de club of vrienden. Zodat jullie jeugdige in een veilige en gezonde omgeving kan opgroeien in zijn eigen kracht. En met zijn eigen mogelijkheden kan uitgroeien tot een mooi en betekenisvol mens. Samen gaan we op weg naar een onbezorgde glimlach.

Gimme 5!

Groepsbegeleiding- en behandeling

Bij Hai-5 bieden we zowel groepsbegeleiding als groepsbehandeling. Groepsbegeleiding zijn leuke en leerzame activiteiten, waarbij iedere jeugdige spelenderwijs werkt aan de doelen die voor hem of haar van toepassing zijn. De activiteiten zijn vormgegeven middels verschillende soorten clubjes zoals een kookclub. Zo kan iedere jeugdige binnen zijn eigen interesses werken aan zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij de groepsbehandeling krijgen jeugdigen intensieve begeleiding in een groep. Ook hier wordt gewerkt met een vaste structuur en gezorgd voor een huiselijke sfeer. Naast de individuele aandacht is er ook ruimte voor diverse groepsactiviteiten en trainingen. Centraal staat het vergroten van de competenties van de jeugdige. Tegelijkertijd is de transfer van de groepsbehandeling naar thuis en vanuit thuis naar de groep enorm belangrijk.

Logeren

Soms is het voor iedereen in het gezin fijn als jullie jeugdige even in een andere omgeving is. Redenen om bij Hai-5 te logeren zijn uiteenlopend. Soms is het goed voor jullie jeugdige om in een andere omgeving even tot rust of op adem te komen. Of omgekeerd dat jullie even op adem kunnen komen, waardoor ook aandacht voor jullie andere jeugdigen of jullie zelf kan worden ingebouwd. Een derde reden is het ontwikkelen en trainen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Door middel van activiteiten als boodschappen doen, koken, opruimen, leren omgaan met geld en huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden, wordt jullie jeugdige klaargestoomd voor het meedoen in de maatschappij. Tijdens de logeermomenten wordt zoveel mogelijk gematcht naar leeftijd en interesses, zodat het niet alleen leerzaam, maar ook ‘gewoon gezellig’ is.

Het principe van logeren bij Hai-5 is simpel. Je jeugdige komt overdag naar een van de locaties voor een dagprogramma en blijft daarna bij ons logeren. Het basisprincipe daarbij is dat hij één nachtje blijft logeren. Die logeermomenten kunnen variëren van één keer per week, tot één of twee keer per maand, hierbij wordt op maat bekeken wat nodig is.

Tijdelijk verblijf

Een bijzondere logeervariant is het tijdelijk verblijf. Bij het tijdelijk verblijf logeert jullie jeugdige maximaal drie nachten per week bij Hai-5. In een co-ouderschap met jullie werken onze begeleiders samen met jullie jeugdige toe naar weer gewoon thuis wonen.  Tijdens het verblijf bij Hai-5 worden jullie als ouders begeleid. En jullie jeugdige wordt intensief begeleid volgens een vooraf opgesteld en besproken plan. In dit maximaal drie nachten durend verblijf, regelt Hai-5 alles rondom jullie jeugdige, zoals het naar school gaan en huiswerk maken of een clubje in de buurt. Dat geeft jullie de kans om andere eigen zaken op te pakken, even op adem te komen, nieuwe energie te vinden of aandacht voor andere jeugdigen in te bouwen. We vinden het belangrijk om naast het ontlasten van jullie gezin ook zorg te dragen voor de krachten, zodat de regie weer terug komt bij jullie als ouders/verzorgers.

Wonen

Als het thuis om wat voor reden dan ook even niet meer gaat, is het wonen bij Hai-5 een veilige plek waar jullie jeugdige terecht kan. We hebben 2 kleinschalige wooneenheden, waarin thuis zoveel mogelijk wordt nagebootst. Compleet met een vast dagritme met persoonlijke verzorging, school, sociale activiteiten en bijbaantjes. Dit vaste dagritme vindt Hai-5 belangrijk, omdat gewoon deelnemen aan de maatschappij belangrijk is voor de ontwikkeling van jullie jeugdige. Ook als je jeugdige dus even niet meer thuis woont.

In de groep, waarin jeugdigen van diverse leeftijden door elkaar wonen, kunnen jeugdigen zowel vrijwillig als vanuit een gedwongen kader voor een langere periode terecht. Leren van en met elkaar is daarbij belangrijk.

Jullie jeugdige wordt niet alleen begeleid door medewerkers van Hai-5. Wij werken intensief samen met zorgprofessionals van Plinthos en andere behandel- en samenwerkingspartners.

Jullie jeugdige wordt behandeld op basis van de hulpvraag van jullie, jullie jeugdige en/of het systeem van (zorg)organisaties om jullie heen. Daar waar meerdere behandeltrajecten samenvallen, worden deze goed op elkaar afgestemd. Op vooraf afgesproken tijdstippen wordt jullie jeugdige behandeld. De uitvoerend zorgprofessional komt zoveel mogelijk naar jullie jeugdige toe.

Ondanks de intensieve en resultaatgerichte aanpak, heeft het wonen bij ons een open karakter. Jullie blijven intensief betrokken bij de zorg. Familie en vrienden mogen langskomen. Jullie jeugdige kan en mag ook gewoon meedoen aan sociale activiteiten, zoals het bijbaantje bij de supermarkt of het trainen bij de voetbalclub. Uiteraard gaat dit allemaal wel in overleg. Dit open karakter is belangrijk, omdat Hai-5 het  zoveel mogelijk ‘gewoon meedoen aan het gewone leven’ heel belangrijk vindt.

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Hai-5 is een ambulante, systematische en intensieve begeleidingsvorm voor jullie jeugdige, jullie gezin en de sociale omgeving. Vanuit een individuele hulpvraag wordt jullie situatie in kaart gebracht. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Hoe lopen de lijntjes binnen het gezin en de sociale context? Op basis van een grondige analyse wordt de individuele hulpvraag vertaald in een coachingstraject met een vaste begeleider, waarbij jullie jeugdige en jullie als gezin tools krijgen aangereikt waarmee ieder in zijn eigen kracht komt te staan.

De hulp vindt plaats op locatie thuis, op school of op het werk. Daar waar jullie jeugdige het nodig heeft, bieden de zorgprofessionals van Hai-5 hun hulp aan. Deze zorgprofessionals zijn allen minimaal HBO-geschoold en geregistreerd in het Jeugdhulpregister.

Psycho-educatie, het reguleren van emoties, het ontwikkelen van sociale skills, leren plannen en organiseren, het invullen van vrije tijd en het vinden van passend onderwijs. Het vraagt om jeugdhulp op maat. En dat is precies waar de methodische aanpak van Hai-5 voor staat. Wij ontwikkelen een op het lijf van het geschreven aanpak, die het beste in jullie als gezin naar boven haalt.

 

Vrijetijdscoach

Het gaat steeds beter met jullie jeugdige, de terugkeer naar regulier is aanstaande. Maar juist die laatste stap blijkt in de praktijk nog een lastige te zijn. Daarom is er de vrijetijdscoach van Hai-5. De vrijetijdscoach ondersteunt zowel jullie als jullie zoon of dochter bij het zoeken naar en deelnemen aan reguliere vrijetijdsbesteding. Meevoetballen bij de plaatselijke FC. De trombone bij de harmonie weer oppakken. Aan de slag gaan met een bijbaantje. Een normale stap voor velen. Voor een jeugdige die uit een hulpsituatie terugkeert een hele grote, spannende stap. De vrijetijdscoach gaat deze uitdaging graag met jullie aan. Het doel is om jullie jeugdige in zijn kracht te zetten op een plek waar hij zich lekker voelt. Een plek die wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van jullie jeugdige.  Daarom biedt de vrijetijdscoach ondersteuning op maat bij al deze stappen. Zowel aan jullie jeugdige als aan jullie als ouders. Maar ook aan de sportclub, vereniging of werkgever. Want in de praktijk blijkt dat clubs of werkgevers er graag willen zijn, maar niet zo goed weten hoe. Daarom helpt de coach van Hai-5. Alles om ervoor te zorgen dat jullie jeugdige met zijn afgeronde zorgvraag een zachte landing in de maatschappij kan maken.

De rol van de coach is ondersteunend en helpend. De regie ligt bij jullie en jullie jeugdige. Omdat Hai-5 alleen ondersteunt, zijn jullie zelf verantwoordelijk voor alle kosten. De vrijetijdscoach helpt uiteraard wel met bijvoorbeeld een aanvraag financiële ondersteuning bij het Sport- of Cultuurfonds of andere instanties. Omdat de vrijetijdscoach die laatste stap naar ‘normaal’ begeleidt, verschuift zijn ondersteuning steeds verder naar de achtergrond, om uiteindelijk helemaal te verdwijnen. Het doel is immers dat jullie als gezin weer deel uit gaan maken van de maatschappij, dat jullie voelen dat het is gelukt. En dat gevoel, dat zien jullie terug door die onbezorgde glimlach op  het gezicht van jullie jeugdige.

Groei

Groei is er voor jeugdigen die op basis van gedrag uitvallen bij zowel het reguliere als het speciaal onderwijs. In overleg met jullie jeugdige zelf, met jullie als ouders/verzorgers, betrokken hulpverleners én de school wordt gezocht naar een passende dagbesteding, waarin onderwijs een belangrijk element is. Op Hai-5-locatie Bemelergrubbe wordt met jullie jeugdige gewerkt aan onderwijs op basis van didactiek, maar met heel veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jullie zoon of dochter. Het uitgangspunt van Groei is om jullie kind handvatten aan te reiken, zodat hij na de Groei periode weer gewoon terug naar school kan. Groei geeft richting aan hernieuwde deelname aan het onderwijs.