Ons aanbod

Iedere jeugdige heeft recht op een onbezorgde glimlach. Daar werken wij, het team van Hai-5, samen met de jeugdige, de ouders, het gezin, mogelijk betrokken zorgpartners en de kring van mensen en organisaties rondom het jeugdige, iedere dag opnieuw keihard aan. Zodat iedere jeugdige dat aan onze zorg is toevertrouwd in een veilige en gezonde omgeving kan opgroeien in zijn eigen kracht. En met zijn eigen mogelijkheden kan uitgroeien tot een mooi en betekenisvol mens.

Gimme 5!

Groepsbegeleiding- en behandeling

Het vergroten van de competenties van de deelnemer. Dat is waar het om draait bij de groepsbegeleiding bij Hai-5. Vanuit de interesse van de jeugdige worden er diverse leuke en leerzame activiteiten aangeboden in een vertrouwde en veilige, huiselijke sfeer. Spelenderwijs werkt de deelnemer aan de doelen die voor hem of haar van toepassing zijn. Dit vraagt om jeugdhulp op maat.

De activiteiten zijn interactief, in kleine, vaste groepen, met veel structuur. De activiteiten worden aangeboden in diverse clubjes, zoals een kookclub, een crea-club, diverse sportclubs of een natuurclub. Vanuit zijn of haar eigen interesse werkt iedere deelnemer aan zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Leidend hierin zijn voorafgestelde leerdoelen. Met ondersteuning van de zorgprofessionals van Hai-5 ontwikkelen de jeugdigen vaardigheden die hun sterker in hun maatschappelijke omgeving plaatsen.  Met deze aanpak kan iedere jeugdige die aan onze zorg is toevertrouwd in een veilige en gezonde omgeving opgroeien en doorgroeien in zijn eigen kracht. En met zijn eigen mogelijkheden uitgroeien tot een mooi en betekenisvol mens.

De activiteiten zijn meerdere dagen per week, zowel door de week als in het weekend. Ook in de schoolvakanties gaat het, in aangepaste vorm, door. Want structuur is belangrijk. Zeker voor de jeugdigen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Daarom werkt Hai-5 is kleine groepen met een vaste samenstelling. Zowel in participerende jeugdigen als in de begeleiding. Op vaste momenten zien de jeugdigen dezelfde groepsgenoten en begeleiders. Dat geeft rust en regelmaat.

Logeren

Soms is het goed als jeugdigen die het zelf of thuis moeilijk hebben in een andere omgeving even tot rust of op adem kunnen komen. Of omgekeerd dat het thuisfront even op adem kan komen, waardoor er ook aandacht voor broertjes of zusjes kan worden ingebouwd. Een derde reden is het ontwikkelen en trainen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Door middel van activiteiten als boodschappen doen, koken, opruimen, leren omgaan met geld en huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden, worden jongeren klaargestoomd voor normaal functioneren in de maatschappij. Tijdens de logeermomenten wordt zoveel mogelijk gematcht naar leeftijd en interesses, zodat het niet alleen leerzaam, maar ook ‘gewoon gezellig’ is.  We hanteren bij het logeren vaste begeleiders die dag en nacht aanwezig zijn voor de jeugdigen. Het principe van logeren bij Hai-5 is simpel. De jeugdigen komen overdag naar een van de locaties voor een dagprogramma en blijven daarna bij ons logeren. Het basisprincipe daarbij is dat de jeugdige één nachtje blijft logeren. Die logeermomenten kunnen variëren van één keer per week, tot één of twee keer per maand, hierbij wordt op maat bekeken wat nodig is.

Tijdelijk verblijf

Een bijzondere logeervariant is het tijdelijk verblijf. Bij het tijdelijk verblijf logeert een jeugdige maximaal drie nachten per week bij Hai-5. In een co-ouderschap met de ouders/verzorgers werken onze begeleiders samen met de jeugdige toe naar weer volledig thuis wonen.  Tijdens het verblijf bij Hai-5 worden ouders begeleid en de jeugdige intensief behandeld volgens een vooraf opgesteld en besproken plan. Tijdens het verblijf, regelt Hai-5 alles rondom de jeugdige die aan onze zorg is toevertrouwd, zoals het naar school gaan en huiswerk maken of een clubje na schooltijd. Dat geeft ouders of verzorgers de kans om andere eigen zaken op te pakken, even op adem te komen, nieuwe energie te vinden of aandacht voor andere kinderen in te bouwen. Deze vorm van verblijf is altijd in combinatie met intensieve thuisbegeleiding. We vinden het belangrijk om naast het ontlasten van het gezin ook zorg te dragen voor de krachten van het gezin, zodat de regie weer terug komt bij de ouders/verzorgers.

Wonen

Als logeren of een tijdelijk verblijf niet toereikend is, kan een jeugdige ook tijdelijk bij Hai-5 wonen. Wonen bij Hai-5 is een plek waar een kleinschalige groep jeugdigen gelijktijdig terecht kan, die om wat voor reden dan ook even niet meer thuis kunnen wonen. De kleinschalige wooneenheid bootst de normale thuissituatie zoveel mogelijk na. Compleet met een vast dagritme met persoonlijke verzorging, school, sociale activiteiten en bijbaantjes. Dit vaste dagritme vindt Hai-5 belangrijk, omdat gewoon deelnemen aan de maatschappij belangrijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden van de jeugdigen.

In de verticale groep kunnen jeugdigen zowel vrijwillig als vanuit een gedwongen kader voor een langere periode terecht. Leren van en met elkaar is de norm. Naast begeleiding vanuit Hai-5, wordt er intensief samengewerkt met zorgprofessionals van Plinthos en andere behandel- en samenwerkingspartners. De jeugdigen ontvangen een integraal afgestemde behandeling op basis van de hulpvraag van de jeugdige en/of zijn systeem. Behandeling vindt plaats op gezette tijden en de behandelaar komt zoveel als mogelijk naar de jeugdige toe.

Ondanks de intensieve en resultaatgerichte aanpak, heeft het wonen bij Hai-5 een open karakter. Ouders of verzorgers blijven intensief betrokken bij de zorg. Familie en vrienden mogen langskomen en meedoen aan sociale activiteiten. Uiteraard gaat dit allemaal wel in overleg. Dit open karakter is belangrijk, omdat Hai-5 het zoveel mogelijk ‘gewoon deelnemen aan de maatschappij’ als een van de speerpunten van het zorgaanbod ziet.

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Hai-5 is een ambulante, systematische en intensieve begeleidingsvorm voor jeugdigen, hun gezin en de sociale omgeving. Vanuit een individuele hulpvraag wordt de situatie -het gezin en de omgeving- in kaart gebracht. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Hoe lopen de lijntjes binnen het gezin en de sociale context? Op basis van een grondige analyse wordt de individuele hulpvraag vertaald in een coachingstraject met een vaste begeleider, waarbij de jeugdige en het gezin tools krijgt aangereikt waarmee ieder in zijn eigen kracht komt te staan.

De hulp vindt plaats op locatie thuis, op school of op het werk. Daar waar de jeugdige vastloopt, bieden de zorgprofessionals van Hai-5 hun hulp aan. Deze zorgprofessionals zijn allen minimaal HBO-geschoold en geregistreerd in het Jeugdhulpregister.

Psycho-educatie, het reguleren van emoties, het ontwikkelen van sociale skills, leren plannen en organiseren, het invullen van vrije tijd en het vinden van passend onderwijs. Het vraagt om jeugdhulp op maat. En dat is precies waar de methodische aanpak van Hai-5 voor staat. Wij ontwikkelen een op het lijf van het geschreven aanpak, die het beste in hen naar boven haalt.

 

Vrijetijdscoach

Het gaat steeds beter met de jeugdige. De terugkeer naar ‘normaal’ is aanstaande. Maar juist die laatste stap blijkt in de praktijk nog een lastige te zijn. Daarom is er de vrijetijdscoach van Hai-5. De vrijetijdscoach ondersteunt de  jeugdige en verzorgers bij het zoeken naar en deelnemen aan reguliere vrijetijdsbesteding. Meevoetballen bij de plaatselijke FC. De trombone bij de harmonie weer oppakken. Aan de slag gaan met een bijbaan. Inclusie klinkt op papier mooi; de samenleving blijkt daar in de praktijk nog wel moeite mee te hebben. Daarom biedt de vrijetijdscoach ondersteuning op maat bij al deze stappen. Zowel aan de jeugdige als aan de ouders/verzorgers. Maar ook aan de sportclub, vereniging of werkgever. Alles om ervoor te zorgen dat de jeugdige met zijn afgeronde zorgvraag een zachte landing in de maatschappij kan maken.

De rol van de coach is ondersteunend en helpend. De regie ligt bij het gezin; de jeugdige en zijn ouders. Omdat Hai-5 alleen faciliteert, zijn ouders zelf verantwoordelijk voor alle kosten. De vrijetijdscoach helpt uiteraard wel met bijvoorbeeld een aanvraag financiële ondersteuning bij het Sport- of Cultuurfonds of andere instanties. Omdat de vrijetijdscoach die laatste stap naar ‘normaal’ begeleidt, verschuift zijn ondersteuning steeds verder naar de achtergrond, om uiteindelijk helemaal te verdwijnen. Het doel is immers dat de jeugdige en zijn thuis succesvol volledig deel uitmaken van de maatschappij.

Groei

Groei is er voor die jeugdigen die op basis van gedrag uitvallen bij zowel het reguliere als het speciaal onderwijs. In overleg met de jeugdige zelf, de ouders/verzorgers, betrokken hulpverleners én de school wordt gezocht naar een passende dagbesteding, waarin onderwijs een belangrijk element is. Op Hai-5-locatie Bemelergrubbe wordt met de jeugdige gewerkt aan onderwijs op basis van didactiek, maar met heel veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige. Voor de sociaal-emotionele component werken wij waar nodig samen met zorgprofessionals van Plinthos. Ook is er intensief contact met de leerplichtambtenaar, de school van herkomst, ouders, zorgketenpartners, het gemeentelijke team jeugd en eventueel betrokken gecertificeerde instellingen. Want uitgangspunt van Groei is de jeugdige handvatten aan te reiken, zodat hij na de Groeiperiode weer gewoon terug naar school kan. Groei geeft richting aan hernieuwde deelname aan het onderwijs.